תקנון

תקנון 2018-01-29T14:29:43+02:00

תקנון ומדיניות ביטול ומשלוחים

ברוכים הבאים לאתר לילי-רוז בייקרס בוקס. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה ולתנאי תקנון מועדון לילי-רוז בייקרס בוקס המפורט להלן.

 1. אתר לילי-רוז בייקרס בוקס הינו אתר אינטרנט במסגרתו מתבצעות מכירות קמעונאיות (להלן: "לילי-רוז בייקרס בוקס" או "האתר"). האתר מנוהל ע"י חברת לילי-רוז בייקרס בוקס מאבן שמואל 237, (להלן: "לילי-רוז בייקרס בוקס").
 2. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה באתר לילי-רוז בייקרס בוקס יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד לילי-רוז בייקרס בוקס ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של לילי-רוז בייקרס בוקס על פי תקנון זה.
 3. השירות שניתן במסגרת לילי-רוז בייקרס בוקס מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי לילי-רוז בייקרס בוקס לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזור השירות")
 4. אספקת מוצרים שנרכשו בלילי-רוז בייקרס בוקס אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.
 5. לילי-רוז בייקרס בוקס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי לילי-רוז בייקרס בוקס בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן בלילי-רוז בייקרס בוקס לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 6. לילי-רוז בייקרס בוקס, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות לילי-רוז בייקרס בוקס באתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.
 7. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.
 8. אופן הצגת המוצרים בלילי-רוז בייקרס בוקס יקבע על ידי לילי-רוז בייקרס בוקס מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את לילי-רוז בייקרס בוקס.
 9. יובהר כי ברירת המחדל הינה רכישה וקבלה של לילי-רוז בייקרס בוקס במשלוח חודשי על בסיס מנוי המתחדש אוטומטי לפי תקופת המנוי הנרכשת.
 10. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).
 11. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני.
 12. לילי-רוז בייקרס בוקס שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר לילי-רוז בייקרס בוקס וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.
 13. מובהר כי שירות לילי-רוז בייקרס בוקס אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה.
 14. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף "פרטי לקוח". ככל שיבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אחר, יזין את כל הפרטים כנדרש באתר, ופרטי כרטיס זה ישמרו יחד עם פרטי כרטיס האשראי הקיימים באתר. לילי רוז בייקרס בוקס מתחייבת שלא להעביר לשום צד ג' את פרטי האשראי הנמסרים ע"י הלקוח.
 15. המחירים המצוינים באתר לילי-רוז בייקרס בוקס כוללים דמי משלוח, אלא אם כן צוין אחרת בדף המוצר.
 16. אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) ולילי-רוז בייקרס בוקס שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
 17. בעת מילוי ההזמנה יבחר הלקוח בכתובת האספקה המבוקשת ו/או באופן האספקה (שירות e-post או שליח עד הבית). מובהר כי לילי-רוז בייקרס בוקס מועדי האספקה של לילי-רוז בייקרס בוקס הינם קבועים והם בהתאם ליכולת האספקה שלה באותה עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
 18. מדיניות משלוחים:
  1. את קופסת ההפתעה של לילי-רוז בייקרס בוקס יש לאסוף מנקודת האיסוף של e-post תוך 5 ימים ממועד הגעתה לנקודת האיסוף שנבחרה על ידי הלקוח. לילי-רוז בייקרס בוקס אינה מבטיחה את איכות המוצרים בקופסא, פיצוי ו/או זיכוי בגין נזקים שנגרמו לקופסא שלא נדרשה ע"י הלקוח במסגרת זמן איסופה מנקודת האיסוף של e-post או לחילופין אם הלקוח לא היה בביתו בעת הגעת השליח עם הקופסא אל ביתו.
  2. קופסא שלא נדרשה ע"י הלקוח, תושב לחברת לילי-רוז בייקרס בוקס, והלקוח יוכל לאסוף אותה משם. לחילופין, ניתן לבצע משלוח מחדש תמורת תשלום של 30 ₪ דמי משלוח באמצעות e-post או 50 ₪ בגין משלוח עם שליח עד הבית.
 19. ביטולים ושינויים:
  1. לקוח רשאי לבטל ו/או לשנות מנוי בכל עת. כל ביטול או שינוי שיבוצע עד לתאריך ה-5 בכל חודש, יכנס לתוקפו בחודש הנוכחי. כל שינוי שיבוצע לאחר מועד זה, יכנס לתוקפו בחודש העוקב.
  2. לקוח רשאי לבטל רכישת מוצר מחנות המוצרים בכל עת. כל ביטול או שינוי
  3. ביטול/שינוי מנוי יכול להתבצע אך ורק באתר לילי-רוז בייקרס בוקס, בחשבון הלקוח.
  4. לילי-רוז בייקרס בוקס תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה 36 שעות ומעלה לפני מועד האספקה .
  5. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 , הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968 , והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986 , ו/או בכפוף למדיניות לילי-רוז בייקרס בוקס כפי שתהא מעת לעת.
  6. בעת ביטול מנוי או רכישה של מוצר מחנות המוצרים יגבו דמי ביטול בסך קבוע של 50 ₪. למרות האמור לעיל, בגין ביטול מנוי מסוג "חודשי מתחדש", לא יגבו דמי ביטול.
 20. התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד.
 21. לילי-רוז בייקרס בוקס אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח לילי-רוז בייקרס בוקס ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת בלילי-רוז בייקרס בוקס ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח בלילי-רוז בייקרס בוקס וכו'.
 22. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או ללילי-רוז בייקרס בוקס ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.
 23. הלקוח פוטר את לילי-רוז בייקרס בוקס מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 24. לילי-רוז בייקרס בוקס לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכוח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'.
 25. לילי-רוז בייקרס בוקס לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.
 26. לילי-רוז בייקרס בוקס לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או שירותים שיירכשו בלילי-רוז בייקרס בוקס ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם ללילי-רוז בייקרס בוקס או ישירות ללקוחות, לרבות פגמים במוצרים, בשירותים (לרבות בהובלתם), אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
 27. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא לילי-רוז בייקרס בוקס בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.
 28. על ההתקשרות בין הלקוח לבין לילי-רוז בייקרס בוקס במסגרת אתר לילי-רוז בייקרס בוקס ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
 29. לילי-רוז בייקרס בוקס והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב-יפו בלבד .
 30. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:
  1. חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.
  2. בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו.
  3. שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל. לילי-רוז בייקרס בוקס תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.
 31. בהצטרפותו לשירותי לילי-רוז בייקרס בוקס באתר, הלקוח מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו במסגרת הקמה לאתר יישמר במאגרי המידע של לילי-רוז בייקרס בוקס לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עמו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן עידוד נאמנות הלקוחות, מתן שירותים ללקוחות ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. ידוע ללקוח כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן, לילי-רוז בייקרס בוקס תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות במסגרת האתר, לרשתות ו/או גופים השותפים בלילי-רוז בייקרס בוקס, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות ללקוחות על פי שיקול דעתה של לילי-רוז בייקרס בוקס. בהתאם להסכמת הלקוח כדין, חברת לילי-רוז בייקרס בוקס ישראל בע"מ תהא רשאית לפנות אל הלקוח מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית (SMS), למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהחבר בכתב בכל עת. לילי-רוז בייקרס בוקס אף רשאית, למטרות הנ"ל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות במסגרת האתר, לרשתות ו/או גופים השותפים בלילי-רוז בייקרס בוקס, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות לחברה המועדון על-פי שיקול דעתה של לילי-רוז בייקרס בוקס. על אף האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין לילי-רוז בייקרס בוקס תהיה רשאית להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, אם תתקבל הסכמת הלקוח לעשות כן ו/או בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.
 32. במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך ללילי-רוז בייקרס בוקס בכתב בהתאם להוראות כל דין.
 33. לילי-רוז בייקרס בוקס תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח .
 34. הקניין הרוחני באתר לילי-רוז בייקרס בוקס, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של לילי-רוז בייקרס בוקס, או של צדדים שלישיים שלילי-רוז בייקרס בוקס קיבלה מהם רישיון שימוש כדין .
 35. לילי-רוז בייקרס בוקס שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
 36. השמות לילי-רוז בייקרס בוקס, לילי-רוז בייקרס בוקס ישראל בע"מ – Lilyrose Bakers Box,ו ושם דומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של לילי-רוז בייקרס בוקס הם בבעלות מלאה ובלעדית של לילי-רוז בייקרס בוקס, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
 37. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מלילי-רוז בייקרס בוקס . .